Zorgboerderij Molenzicht

Molenzicht volwassengroep :

Nelleke vd Meulen, 0529-497334

ma-do van 9.00-16.00 uur

Molenzicht Kidzz:

Jessica Okelloh, 06-48207089

di en do 9.30-16.00 woe 9.30-12.00

Openhaardhout en fietsen:

Henri vd Meulen, 06-49725753

Ma-do 9.00-16.00 uur

Beschrijving Privacyreglement:

Het Privacyreglement beschrijft hoe Zorgboerderij Molenzicht met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleid.

Het reglement is een onderdeel van de deelnemersovereenkomst.

Privacyreglement:

De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens van de deelnemers nodig. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, medicatie, kopie legitimatie, indicatiebesluit, zorgplan, deelnemers overeenkomst, activiteiten plan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer het van belang is wordt bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

We zijn ons bewust welke gegevens we beheren, waar ze vandaan komen en waar we ze voor nodig hebben. Alleen relevante gegevens bewaren we voor de tijd dat het nodig is. En we zijn verplicht deze uit te wisselen, dit is vast gelegd in een overeenkomst waarin dit als een wettelijke verplichting wordt gesteld.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag)  de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst ondertekend heeft en de begeleiders. Tijdens de jaarlijks evaluatie wordt het dossier weer doorgenomen en indien nodig aangepast.

Rechten van deelnemers:

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboer(in). Uiteraard is de veiligheid van de deelnemers en de begeleiding hierin leidend.

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in het kantoor zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Alleen de zorgboer en zorgboerin en vaste medewerkers hebben toegang tot de dossiers.

Met het doel om daarmee de begeleiding nog beter te kunnen bieden.

Als de deelnemer moeite heeft met deze werkwijze kan hij of zij dat aangeven in het evaluatie gesprek en zal dit kenbaar worden gemaakt aan de begeleiders.

Deze mening zal worden gerespecteerd.

De zorgboer/zorgboerin en vaste begeleiders hebben altijd de mogelijkheid tot inzage van het dossier.

Privacy andere collega deelnemers en begeleiders:

De deelnemer zal ook privacy gevoelige informatie van andere deelnemers of begeleiders respecteren, en als zodanig behandelen.